ensemble ile Süreç Modellerinizin ve Performans Yönetiminizin Dijital Dönüşümü

ENSEMBLE – Süreç Yönetim Sistemi, kurumların fonksiyonel odaklı yönetim anlayışından süreç odaklı yönetim anlayışına geçmelerine imkân sağlayan bir araç olarak tasarlanmıştır. Sistem süreç ve performans yönetimi, eğitim ve bilgi paylaşımı amacıyla üst düzey yöneticilerden her seviyede çalışanlara kadar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir.

ENSEMBLE – Süreç Yönetim Sistemi bir kuruluşta mevcut süreçlerin modellenmesi, görsel olarak dokümante edilmesi, süreç performans göstergelerinin belirlenmesi ve yönetilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Uygulama Microsoft. NET platformunda tam nesne yönelimli olarak geliştirilmiş olup İngilizce ve Türkçe dil desteğine sahiptir. Uygulama Yeniden Yapılanma (Re-engineering), ISO Belgelendirmesi (ISO 9001:2008 vb.), Toplam Kalite Yönetimi (TQM), EFQM Mükemmellik Modeli, COBIT, ITIL, CMMI, Yalın Üretim ve altı-sigma gibi yaklaşımları destekleyecek özelliktedir.

ENSEMBLE – Süreç Yönetim Sistemi; Süreç Modelleyici, Gösterge Yöneticisi ve Süreç Yöneticisi Modüllerinden oluşmaktadır.

Süreç Modelleyici

Süreçlerin görsel olarak modellendiği kullanıcı bilgisayarlarında çalışan modüldür. Uygulama öğrenmesi ve kullanımı kolay görsel bir çizim ve tanımlama ara yüzü içermektedir. Bu ara yüz yardımıyla görsel süreç modelleri ve birbirleri arasındaki ilişkiler çok seviyeli ve etkileşimleri açıkça görülebilen bir şekilde hazırlanabilmektedir. Süreç modelleri; süreç sahipleri, sorumlu kişiler, kaynaklar, dokümanlar, süreç performans göstergeleri, bilgi sistemleri kaynakları, ilişkili diğer süreçler ve departmanlar gibi süreci tanımlayan her türlü bilgi (=süreç standartları) ve referans bilgileri içerebilmektedir. Süreç bilgileri veritabanı olarak adlandırılabilecek bu bilgiler sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir. Bu sayede süreçler ve süreç verileri arasındaki kopukluk ve eksiklikler görülerek tamamlanabilmektedir. Bu bilgiler İnsan Kaynakları bakış açısıyla da değerlendirilerek süreç yönetimi yaklaşımına geçiş nedeniyle görev tanımları ve departmansal sorumluluklar gözden geçirilip bu doğrultuda görev tanımları revize edilebilmektedir.

Gösterge Yöneticisi

Süreç performans göstergelerinin tanımlandığı ve yönetildiği modüldür. Bu modülde performans göstergeleri ile ilgili genel parametreler olan dönemler ve değerlendirme kriterleri tanımlandıktan sonra her bir performans göstergesine ait bilgilerin nasıl girileceği, sorumluları ve grafik özellikleri tanımlanır. Performans göstergelerine ait hedef, alarm, uyarı ve gerçekleşme verileri birkaç değişik yöntemle girilebilir. Bunlar elle giriş, bir formül yardımı ile başka göstergelerden hesaplama ve veritabanlarından alma olarak sıralanabilir.

Her üç durumda da gereken hallerde istisnai durumların belirlenmesi ve gerekli işlemlere yönlendirilebilmesi için sistemde script desteği de bulunmaktadır. Sistem her türlü veritabanına OLE DB veya ODBC ile bağlanarak veri alabilir. Access, MS SQL Server, Oracle veri tabanları başta olmak üzere her türlü ilişkisel ve OLAP veritabanlarından veya veri ambarlarından zamanlanmış görevler tanımlanarak periyodik olarak veri alınabilmektedir.

Gösterge yöneticisinde tanımlanan performans göstergeleri kullanıcının serbestçe tanımlayıp değiştirebildiği gruplar altında kategorize edilerek kolayca yönetilebilmekte, süreç haritalarında ilgili süreç adımına referans olarak tanımlanabilmektedir.

Performans Yönetimi

Süreç modelleyici ile oluşturulmuş süreç haritalarının web ortamında paylaşımı ve süreç performans göstergelerinin güncel durumunun izlenmesini sağlayan internet tabanlı bir süreç yönetim ortamıdır. Süreç Yöneticisi modülü ile süreç haritaları eğitim ve görev değişikliklerinde de kurum içi oryantasyon amacıyla kullanılabilmektedir. Süreç Yöneticisi eğer ilişkilendirilmiş ise, süreç faaliyetlerinin gerçekleştirildiği web tabanlı uygulamaların başlatılması için bir ara yüz olarak da kullanılabilmektedir.

Kullanıcılar süreçler ile her türlü bilgi ve dokümana süreç yöneticisi üzerinden ulaşabilmekte, isterlerse web tabanlı olmak koşuluyla süreçlere atanmış iş akışlarını (workflow) başlatabilmekte veya tanımlanmış kurumsal uygulamalara ulaşabilmektedir. Yine süreç yöneticileri, sorumlu oldukları süreçlerle ilgili performans göstergelerinin durumunu dönemsel bazda grafiksel olarak izleyebilmektedir.

Sistem süreç performans göstergelerinin, hedefleri de dikkate alarak, belirlenmiş uyarı ve alarm eşiklerini otomatik olarak kontrol etmekte, rakipler veya sektörün tanımlanmış performans seviyeleri ile süreç performans seviyesini mukayeseli olarak görmeyi sağlayabilmekte, veri giriş sorumluluklarını hatırlatabilmekte ve gerektiğinde süreç veya gösterge sorumlularını e-mail ile uyarabilmektedir.

Özellikleri
 • Uygulama Microsoft. NET teknolojisi ile tam nesne yönelimli olarak geliştirilmiştir.
 • Öğrenmesi ve kullanımı son derece kolay bir kullanıcı ara yüzüne sahiptir.
 • Süreçler istenildiği kadar seviyede grafiksel olarak modellenebilmektedir.
 • Süreçler ile ilgili her türlü dokümanlar, girdiler, çıktılar, sorumlular, kaynaklar vb. tanımlanabilmektedir.
 • Hazırlanan süreç diyagramları ve ilişkilendirilen kaynaklar ve özellikler web ortamında kullanıcıların paylaşımına sunulabilmektedir.
 • Sistem kendine özel güvenli bir dosya formatına sahiptir. Bir anlamda süreç veri tabanı olan bu dosya formatı her türlü sorgulamaya cevap veren bir yapıdadır. Bu sayede görev tanımları ve departmansal sorumluluklar süreç ve süreç kaynakları bakış açısıyla sorgulanıp incelenebilmektedir.
 • Süreçlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yardımcı olmak üzere çok seviyeli entegre modeller oluşturulabildiği gibi farklı dosyalarda hazırlanan süreç modelleri birlikte gösterilebilmektedir.
 • Hedefler birbirleri ile ilişkilendirilebilmekte, bu ilişkilendirmede formüller tanımlanabilmektedir.
 • Hedeflerin alarm ve uyarı sınırları tanımlanabilmekte, tanımlanan sınırların geçilmesi durumunda uyarı ve alarmlar ilgililere iletilebilmektedir.
 • Süreç performans göstergelerinin (metrik) uyarı ve alarm eşikleri ile fiili gerçekleşme değerleri manüel girilebildiği gibi, ilişkisel veritabanları veya OLAP gibi veri kaynaklarından alınabilmekte veya tanımlanan formüller yardımıyla hesaplanabilmektedir.
 • ENSEMBLE – Süreç Yönetim Sisteminin Genel Özellikleri
 • Bilgi güvenirliliği
 • Kullanıcı dostu ara yüz
 • Görsel ve hızlı çizim desteği
 • Sorgulanabilir süreç veritabanı
 • Süreç olgunluk seviyesi değerlendirme
 • Organizasyonel yapı ile ilişkilendirme
 • Dokümantasyon sistemleri ile ilişkilendirme
 • İş akış (workflow) sistemleri ile ilişkilendirme
 • Dokümantasyonun dinamik paylaşımı
 • Süreç performans verilerinin toplanması
 • Süreç performansının grafiksel izlenmesi
 • Süreçlerle ilgili aksiyonların yönetimi
 • Yetki bazında erişim ve raporlama
 • Diğer kurumsal sistemlerle entegrasyon kolaylığı
 • Faydaları

 • Süreçlerin birbirleriyle etkileşiminin anlaşılması
 • Süreçler ve organizasyon arasındaki ilişkilerin netleştirilmesi
 • Süreç akışındaki sistemsel problemlerin belirlenmesi
 • Değer katan faaliyetlerin belirlenmesi
 • Yeniden yapılandırılması gereken süreçlerin belirlenmesi
 • Etkinliğin ve müşteri tatmininin arttırılması
 • Süreç performansının izlenmesi ve arttırılması
 • Problem ve aksiyonların izlenmesi
 • Günlük faaliyetler için tek ve tutarlı bir ara yüz
 • Hızlı ve kolay eğitim altyapısı
 • ENSEMBLE – Kurumsal Karne çözümü şirket vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejilerin organizasyonun tüm birimlerinin katkı sağladığı ortak ve paylaşılan hedefler haline dönüştürülmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu amaçla şirket hedeflerinin birbirleri aralarındaki ilişkiler tanımlanabilmekte, hedeflere ulaşmak için gerekli inisiyatifler (projeler) ve bu projeler ile ilgili iş adımları planlanıp ilgililere atanabilmektedir. Hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı sistemde izlenebilmekte ve gerekli önlemler planlanabilmektedir.

  Uygulama, kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek ve parametrik bir altyapıya sahiptir. Girdilere değil hedeflenen sonuçlara odaklanılmasını sağlayacak şekilde, stratejilerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanmasını kolaylaştırır. Stratejik planlama için disiplinli ve sistematik bir altyapı sağlar. Performans sonuçlarının nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur. Bu sayede sürece, kurum içinde planlamadan izlemeye kadar en üst düzey yetkiliden başlayarak her düzeydeki ilgili personelin katkı ve katılımını sağlanmış olur.

  Uygulamada kullanılacak skor kart elemanları ve bunlar arasındaki hiyerarşi tanımlanabilmektedir. Skor kart hiyerarşisi ve her bir skor kartın sorumlusunun tanımlanmasının ardından yetki verilen kullanıcılar skor kartlarına ait detayları oluşturabilmektedir.Bu amaçla kullanıcılar belirlenen skor kart elemanları ve hiyerarşisine bağlı kalarak Perspektif, Stratejik Amaç/Kritik Başarı Faktörü ve Performans Göstergelerini tanımlayabilmektedir.

  Sistemin Özellikleri:
 • Personel, Organizasyon ve rollerin parametrik olarak tanımlanması
 • Skor kart Hiyerarşisinin (Stratejik amaç, Kritik Başarı Faktörü, temalar vb.) esnek ve parametrik olarak tanımlanması
 • Kademeli Skor kartların (Kurumsal, Coğrafi, Departmansal, Bireysel vb.) oluşturulabilmesi, izlenmesi ve raporlanması
 • Master skor kartlar yardımı ile stratejilerin tutarlı yayılımı
 • Görsel strateji haritalarının oluşturulması
 • Performans göstergelerinin yönetimi
 • Performans göstergelerinin dönemsel ve kümülatif gerçekleşmelerinin izlenmesi
 • Kurumsal Sistemlerden veri alımı
 • İlerleme ve sonuçların değerlendirilmesi Liste ve raporlar
 • Balanced Scorecard Kullanan Kurumların Kazançları:
 • Sürdürülebilir karlılığı sağlayacak sadık müşterilerin yaratılması,
 • Etkin ve verimli hizmet sunulabilecek yeni müşterilerin kazanılması,
 • Yeni pazarlar bulmayı sağlayacak müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi.
 • Hedef müşteri kitlesi tarafından talep edilen yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
 • Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin düşük maliyetlerle ve kısa teslim süreleri ile üretilmesini sağlayacak is süreçlerinin oluşturulması,
 • Entelektüel sermayenin kurumsal hafızayı oluşturacak şekilde veritabanlarında toplanması,
 • Gelişime ve yenilikçiliğe açık çalışanlar,
 • Vizyonu anlayan ve kendi gündelik faaliyetleri destekleyen yöneticiler.
 • Neden ENSEMBLE – Balanced Scorecard?
 • Kurumsal performansa strateji ve iş süreçleri penceresinden bakmak için,
 • Hedeflerinizi ve stratejilerinizi kurum geneline yaymak ve paylaşmak için,
 • Bireysel hedefleri şirket hedefleri ile özdeşleştirmek için,
 • Kurumsal uygulamalarınızdaki verileri şirket vizyonunu yönetmekte kullanmak için,
 • Stratejik hedeflerle operasyonel hedefleri dengelemek ve uyumlulaştırmak için,
 • Münferit performans göstergeleri yerine sistemi bir bütün olarak değerlendirmek için, (Ağaçları değil ormanı görmek için)
 • Vizyonu yönetme sürecinin otomasyonu için.
 • ENSEMBLE – Stratejik Planlama ve Performans Programı Yönetim Sistemi çözümü 5018 sayılı kanun ile bu kanun doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığının hazırlamış olduğu kılavuz ve yönetmeliklere uygun olarak, kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli stratejik planları ile performans programlarını hazırlamalarını ve izlemelerini sağlamak üzere geliştirilmiş bir uygulamadır. Sistem üst düzey yöneticilerden her seviyede çalışanlara kadar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir.

  Sistem Stratejik Plan yanında 17 Temmuz 2008 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan yapıda Birim ve İdare Performans Programları ile bunlarla bağlantılı olarak İdare Bütçesinin oluşturulmasını desteklemekte, rehberin ekinde yer alan tüm tabloların oluşturulmasına imkân sağlamaktadır. Yine sistemde Performans Esaslı Bütçeleme Rehberinde yer alan formatta Birim ve İdare Faaliyet Raporları oluşturulabilmektedir.

  Uygulama kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek ve parametrik bir altyapıya sahiptir. Girdilere değil hedeflenen sonuçlara odaklanılmasını sağlayacak şekilde, stratejik planın düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanmasını kolaylaştırır. Stratejik planlama için disiplinli ve sistematik bir altyapı sağlar. Performans sonuçlarının nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur. Uygulama sürece, kurum içinde planlamadan izlemeye kadar en üst düzey yetkiliden başlayarak her düzeydeki ilgili personelin katkı ve katılımını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede stratejik planın yılda bir kez hazırlanan bir belge olmaktan çıkarılması, sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi yanında, stratejik planlama sürecine de odaklanılması sağlanmış olur.

  Uygulamanın kuruma faydaları şunlardır;

 • Kuruluşun tüm çalışanlarının planlama çalışmalarına katılmasını ve sahiplenmesini sağlamak suretiyle katılımcı bir süreci mümkün kılar,
 • Stratejik Planlama ile ilgili tüm faaliyetleri içerdiğinden stratejik planlama sürecinin kısalmasına yardım eder ve iş yükünü azaltır,
 • Hedef, amaç ve plan genelinde toplam tahmini maliyetlerin belirlenmesine yardım eder,
 • Kaynaklar paralelinde faaliyet ve projelerin öncelikler çerçevesinde planlanmasını sağlar,
 • Stratejik plandan yararlanılarak yıllık Birim ve İdare performans programlarının oluşturulmasını kolaylaştırır,
 • Performans Programı – Bütçe İlişkisinin kurulmasına yardım eder,
 • Performans Göstergelerinin tanımlanmasını, verilerin toplanmasını ve periyodik olarak raporlanmasını sağlar,
 • Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını kolaylaştırır,
 • Performans izleme birimlerinin iş yükünü azaltır, iletişimi hızlandırırken iletişim kalitesini arttırır,
 • Sağlıklı ve tutarlı raporlama ortamı sunar.
 • ENSEMBLE – Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi uygulaması Microsoft Windows ortamında ASP.NET ve C# dili ile web ortamında geliştirilmiştir. SQL-Server veya Oracle veritabanları üzerinde çalışabilmekte, her türlü veritabanı ortamındaki kurumsal uygulamadan performans verisi alabilmektedir.

  Sistemde yer alan modüller aşağıdadır.
  Stratejik Plan ve Performans Programı Yöneticisi
  Stratejik Plan ile Birim ve İdare Performans Programlarının tanımlandığı ve yönetildiği bölümdür. Sistemde kurumun organizasyonel hiyerarşisi de tanımlanarak stratejik planda yer alan proje ve faaliyetler ile performans göstergelerine Kurumsal, departmansal veya kişisel karne mantığı ile erişilebilmektedir. Burada Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri, Projeler ve Göstergeler tanımlanarak organizasyondaki sorumlular ile ilişkilendirilir. Gerçekleşen performans verileri manüel veya istenirse kurumsal veritabanlarından otomatik olarak belirlenen kriterlere göre alınarak alarm ve uyarılar, görsel ve nitel tanımlamalarla ilgililere ve sorumluların bilgisine sunulur. Sistem kurumun Stratejik Plan ve Performans Programı hiyerarşisinde yer alan seviyelerin parametrik olarak tanımlanmasına ve yapılandırılmasına imkân sağlar. Performans Programı Stratejik Plan hiyerarşisi üzerinden raporlanırken faaliyet ve projelere ilgili birimler sorumlu olarak tayin edilir. Performans programında yer alan faaliyet ve projeler analitik bütçe kodları kırınımında planlandığı takdirde bütçeye esas teşkil edecek bilgiler de oluşturulmuş olur.

  Stratejik Plan ve Performans Programı modülünün diğer özellikleri aşağıda sunulmuştur;

 • Personel, Organizasyon ve rollerin parametrik olarak tanımlanması,
 • Stratejik Plan Hiyerarşisinin (Stratejik amaç, hedef vb.) esnek ve parametrik olarak tanımlanması,
 • Stratejik Planın organizasyon hiyerarşisi üzerinden de otomatik raporlanması
 • Balanced Scorecard mantığında Kurumsal, Departmansal karnelerin izlenmesi ve raporlanması,
 • Hedeflere bağlı ana faaliyet/proje tanımlama, maliyet ve fiziki gerçekleştirme hedefleri tanımlama, bütçe bilgileri tanımlama,
 • Hedefler için performans göstergesi tanımlama,
 • Performans göstergelerinin yönetimi,
 • Birim ve İdare Performans Programlarının hazırlanması,
 • Maliyet ve bütçe ilişkisi kurularak Bütçe tablolarının oluşturulması,
 • Proje/Faaliyet planlama,
 • Proje/Faaliyetlerin fiziksel tamamlanma ve mali gerçekleşme bilgileri,
 • Performans göstergesi periyodik gerçekleşmeler,
 • Kurumsal Sistemlerden veri alımı,
 • İlerleme ve sonuçların değerlendirilmesi (liste ve raporlar),
 • Stratejik Planın Revizyonu.
 • Sistem Temmuz 2008 tarihinde yayınlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan tüm tabloları girilen bilgilerden yararlanarak otomatik olarak oluşturabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca Belediyelerin 4’er aylık dönemlerde Valilik veya Kaymakamlıklara gönderdiği Proje raporlarını da otomatik olarak üretebilmekte, istenirse EXCEL formatına a çevirmektedir.

  Performans İzleme
  Kurum genelinde kullanılan performans göstergelerinin tanımlandığı ve yönetildiği bölümdür. Tanımlanan göstergeler daha sonra ihtiyaç duyulan plan ve performans programına refere edilerek kullanılır. Performans göstergeleri ile ilgili genel parametreler olan dönemler ve değerlendirme kriterleri tanımlandıktan sonra her bir performans göstergesine ait bilgilerin nasıl girileceği, sorumluları ve grafik özellikleri tanımlanır. Performans göstergelerine ait hedef, alarm, uyarı ve gerçekleşme verileri birkaç değişik yöntemle girilebilir. Bunlar elle giriş, bir formül yardımı ile başka göstergelerden hesaplama, dinamik olarak veri girişi sırasında script desteği ile otomatik hesaplama ve veritabanlarından alma olarak sıralanabilir. Veritabanı olarak her türlü veritabanına OLE DB, ODBC ile bağlanılarak veri alınabilir. Access, MS SQL Server, Oracle veri tabanları başta olmak üzere her türlü ilişkisel ve OLAP veritabanından veya veri ambarlarından zamanlanmış görevler tanımlanarak periyodik olarak veri alınabilmektedir.

  Gösterge yöneticisinde tanımlanan performans göstergeleri kullanıcının serbestçe tanımlayıp değiştirebildiği gruplar altında kategorize edilerek kolayca yönetilmekte, süreç haritalarında ilgili süreç adımına referans olarak tanımlanabilmektedir.

  Gösterge Yöneticisinin diğer özellikleri şunlardır;

 • Hesaplamalarda kullanılan değişkenlerin yönetimi
 • Hesaplama Parametreleri ve Formül Tanımlama
 • Ölçüm Periyotlarının Yönetimi, Veri, Hedef ve Kıyaslama Serilerinin Yönetimi
 • Görsel ve Nitel Performans tanımlamaları
 • Veri giriş yönteminin ve sorumlusunun tanımlanması
 • Veritabanı Bağlantılarının Yönetimi, Zamanlanmış Görevler
 • Faaliyet İzleme ve Raporlama (Birim ve İdare Faaliyet Raporları)
  Performans Programında yer alan proje ve faaliyetler ile performans göstergelerinin durumlarının izlendiği ve raporlandığı modüldür. Raporlar ve izleme on line olarak birim bazında yapılabilmekte ayrıca bu bilgiler Excel veya Word formatında raporlanabilmektedir. Birim ve İdare faaliyet raporları sistemde hazırlanabilmekte ve Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberinde belirtilen başlıklar altında raporlanabilmektedir. Sistemde ayrıca Kurumun Stratejik Planı ile mevcut ve geçmiş yıllara ait Performans Programları sorgulanabilmekte, gerektiğinde bir Word dokümanı olarak çıktı alınabilmektedir.

  Uygulamanın Genel Özellikleri

 • Personel, organizasyon ve rollerin parametrik olarak tanımlanması
 • Stratejik plan hiyerarşisinin (Stratejik amaç, hedef vb.) esnek ve parametrik olarak tanımlanması
 • Stratejik planın organizasyon hiyerarşisi üzerinden de otomatik raporlanması
 • Balanced Scorecard mantığında Kurumsal, Departmansal ve Bireysel karnelerin izlenmesi ve raporlanması
 • Hedeflere bağlı ana faaliyet/proje tanımlama, maliyet ve fiziki gerçekleştirme hedefleri tanımlama, bütçe bilgileri tanımlama
 • Hedefler için performans göstergesi tanımlama
 • Performans göstergelerinin yönetimi
 • Maliyet ve bütçe ilişkisi
 • Proje/faaliyet planlama
 • Performans programı hazırlama
 • Proje/faaliyetlerin fiziksel tamamlanma ve mali gerçekleşme bilgileri
 • Performans göstergesi periyodik gerçekleşmeler Kurumsal sistemlerden veri alımı ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi liste ve raporlar Stratejik Planların revizyonu
 • Manuel toplanan verilerin girilmesi için web ara yüzü
 • Değişik grafik seçenekleri (çubuk, çizgi vb.)
 • Fiili gerçekleşmeleri dönemsel ve kümülatif değerlendirme
 • Birden fazla grafik desteği ile detay analizi yapabilme
 • Görsel ve kalitatif tanımlarla performansı değerlendirebilme
 • Script desteği ile hedef, alarm ve uyarı esiklerini dinamik olarak anında hesaplama
 • Performans Ölçüm
  Performans Ölçüm ve İzleme Sistemi Kurum performans göstergelerinin tanımlanarak departmanlar, bölgeler, ürün grupları, süreçler vb. kırılımlarda izlenmesi ve raporlanması amacıyla geliştirilmiştir.

  Sistem performans ölçüm ve izlemede kuruluşa özgü metot ve yaklaşımların uyarlanabildiği bir altyapı içermektedir. Bu çerçevede sistem kuruluş içi performans göstergeleri yanında tedarikçilerin ve hatta çalışanların performanslarını ölçmekte kullanılan göstergelerin görsel, nitel ve nicel olarak izlenmesi ve raporlanması amacıyla da kullanılabilmektedir.

  Nesne tabanlı bir performans portali olarak geliştirilmiş olan Sistem istenirse kuruluşun mevcut uygulamalarına da (ERP, CRM vb.) bir eklenti olarak eklenebilmekte ve onun bir parçası olarak da çalışabilmektedir. Bu kapsamda kullanıcılar giriş sayfalarını ihtiyaçları doğrultusunda uyarlayabilmekte ve izlemek istedikleri gösterge ve parametreleri seçerek kişisel sayfalarını özelleştirebilmektedir.  Çözümlerimizle ilgili daha fazla bilgi mi almak istiyorsunuz?

  Ücretsiz ENSEMBLE Süreç Yönetim Sistemi Demo Talebi için tıklayınız.