BEAM ile Varlık Yönetimi Dijital Dönüşümü

Günümüzde rekabet koşulları gün geçtikçe zorlaşmakta ve piyasa ortamı daha acımasız bir hal almaktadır. Bundan 25 sene öncesinde olduğu gibi fiyatları üretici değil müşteri belirlemektedir. Aynı zamanda kaynaklar da hızla tükenmektedir. Bu şartlar zamanla daha da ağırlaşacaktır.

Bir firma hayata geçirilirken oldukça önemli paralar harcanarak tesis ve makine/ekipman yatırımı yapılmaktadır. Yine, bu yatırımdan sonra da hammadde, iş gücü ve malzeme için yüksek miktarlarda kaynaklar aktarılmaktadır. Ve, üretime devam edebilmek için sürekli olarak bu kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır. Peki, ya bundan sonra? Satış fiyatından üretim maliyeti çıkartıldığında firmanın net karı ortaya çıkmaktadır. Ancak, satış fiyatını firma değil yukarıda da bahsedildiği gibi müşteri belirlemektedir. .Etkin bir iş gücü ve hammadde kaynakları planlaması ile kaynak noktasında bir iyileştirmeye gidilebilir. Ancak, bu yeterli midir? Elbette, değil. Hala eksik kalan ama başarılı bir şekilde yönetildiğinde işletmeye önemli tasarruflar kazandıracak bir nokta daha vardır. O da: oldukça önemli paralar harcanarak kurulmuş olan makine/ekipman parkuru ve tesis yönetimi. .

Bu makine/ekipman parkurunun etkin yönetilmesinden ötürü makinelerden sadece birisinin bile ömrünün bir yıl uzaması, o makine yatırımının bir yıl daha uzatılması işletme için çok önemli bir kazançtır. Etkin bir bakım yönetimiyle elde edilecek bir başka kazanç ise yıllık bakım giderlerinde oluşacak azalmalardır. Makinelerin sağlıklı işleyebilmesi için yedek parçalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, etkin bir planlama yapılmadığında ya fazla stoklanmış yedek parçalar ya da siparişlerimizi zamanında yetiştirmemize engel olacak plansız üretim duruşları ortaya çıkacaktır. Her iki durum da işletme için önemli kayıplardır. Başka önemli kayıplar da iyi bir bakım yönetimi ile ortadan kaldırılabilir. Örneğin; iş gücü planlamasında az mı yoksa fazla mı kaynak kullanıyorum, taşeron hizmetlerine gerekenden fazla mı kaynak aktarıyorum, makinelerimin garanti sürelerini ve bakım anlaşmalarını ne kadar doğru takip edebiliyorum sorularının cevabı iyileştirilecek diğer kayıpları göstermektedir. .

Ayrıca, günümüzde üretim ve hizmet sektöründe, işletmenin verimliliğinin ve kalitenin mutfağının Bakım Yönetim Sistemi olduğu fark edilmiştir. İşletmenin mutfağı olan bakım ile ilgili süreçlerin iyileştirilmeden işletmenin kalite ve verimliliğinin iyileştirilmesi mümkün gözükmemektedir. Bakım personeli özellikle bakım talimatları başta olmak üzere işletmedeki varlıklar ile ilgili önemli bir bilgi birikimine sahiptir. Ancak, en deneyimli bakım personeli bile bu bilgilerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi konusunda problem yaşayabilmektedir ve işletme için hayati önem taşıyan bu bilgilerin sağlıklı bir şekilde akışı sağlanamamaktadır. .

Ayrıca makine parkurunuzun veya varlıklarınızın süreç içinde genişlemesi ya işletmeyi yeni personel istihdamına zorlamakta ya da personel istihdam edilmediği durumda da personel üzerindeki yükün daha da artmasından dolayı işletmede bakım ile ilgili bilgi akışı tamamen karmaşaya dönüşmektedir. İşte bu durum da, hatanın başlangıcı olmaktadır. .

Günümüzde Bakım Yönetiminde bakım personelinin bakım talimatlarını ve arızaya müdahale bilgilerini iyi derecede bilmesi bile artık yeterli olmamaktadır. İşletmede bu bilgiler birtakım defter ve formlara kaydedilmekte; ancak süreç içerisinde bilgilerin daha da yoğunlaşmasından dolayı işletme için oldukça değerli bu bilgilerin yönetilmesi konusunda çok önemli problemler yaşanmaktadır. Ayrıca, kaydedilen bu bilgilerle ilgili raporlar alınmak istenildiğinde de sınırlı raporlamalar da bile zaman kayıpları oluşmakta ve elde edilen raporların doğruluğu konusunda da bakım ve işletme yöneticileri şüpheye düşmektedir. .

İşletme için bir başka önemli konu da bakım maliyetlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesidir. Verimli bir işletme için bakım maliyetlerinin gerek malzeme maliyetleri gerekse personel maliyetleri bazında takip edilmesi, Günümüzde Bakım Yönetiminde bakım personelinin bakım talimatlarını ve arızaya müdahale bilgilerini iyi derecede bilmesi bile artık yeterli olmamaktadır. İşletmede bu bilgiler birtakım defter ve formlara kaydedilmekte; ancak süreç içerisinde bilgilerin daha da yoğunlaşmasından dolayı işletme için oldukça değerli bu bilgilerin yönetilmesi konusunda çok önemli problemler yaşanmaktadır. Ayrıca, kaydedilen bu bilgilerle ilgili raporlar alınmak istenildiğinde de sınırlı raporlamalar da bile zaman kayıpları oluşmakta ve elde edilen raporların doğruluğu konusunda da bakım ve işletme yöneticileri şüpheye düşmektedir. .

İşletme için bir başka önemli konu da bakım maliyetlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesidir. Verimli bir işletme için bakım maliyetlerinin gerek malzeme maliyetleri gerekse personel maliyetleri bazında takip edilmesi, bu takibin raporlanarak işletme için hayati önem arz eden zaman kayıpları, üretim kayıpları ve iş kayıpları açısından analiz edilip bu önemli kayıpların en aza indirgenmesi gerekmektedir. Yine, makine ömürlerinin, MTBF değerlerinin, MTTR değerlerinin, makinelerin verimliliğin de yapılan istatistiklerle tespit edilmesi işletmeler için oldukça önemlidir. .

BEAM Bakım/Varlık yönetim sistemi ile tanışan işletmelerde her şey yolunda. Çünkü….

İşletmelerde kurulu makine, ekipman ve ısıtma soğutma sistemleri gibi tüm varlıklarınızın bakım süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesine, bakım işlerinin zamanında yapılmasına, yapılan bakım işlerinin takip edilebilmesine ve bakımların daha ekonomik yapılabilmesine yardımcı olan bir sistemdir.

BEAM ile işletmenizdeki Arızi Bakım, Koruyucu Bakım, Kestirimci Bakım, Planlı Bakım, İmalat ve Genel Duruş gibi tüm bakım süreçleri yönetebilmekte ve yapılan bu bakımlar sağlıklı bir şekilde maliyetleri ile birlikte takip edilebilinmektedir. .

BEAM ile varlıklarınızın arıza nedenlerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca BEAM ile makinenizin istediğiniz kurda alış fiyatı ile, o makineye harcanan malzeme ve iş gücü maliyetlerini karşılaştırarak makinenin ömrü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. .

BEAM; koruyucu bakımlar için gerekli malzeme, iş gücü ve ekipman ihtiyaçlarını belirleyerek, oluşması muhtemel darboğazlar konusunda bakım yöneticilerini uyararak ve gerekli malzemelerin stokta bulundurma maliyetlerini optimize ederek bakım ve işletme yöneticilerine yardımcı olur. Sunduğu Makine Tarihçe Raporları ile hangi makineye, kimin, ne zaman, hangi vardiyada ne kadar süre ile, nasıl müdahale ettiği, hangi yedek parçadan ne kadar kullanıldığını, arızanın kök nedeninin ne olduğunu, arıza yapılmadıysa neden yapılmadığını ve arızaya müdahale edilirken yapılan uygulamaları görebilirsiniz. Bu şekilde de bakım yönetimiyle ilgili işletmede oldukça önemli bir know-how havuzu oluşur ve böylelikle arızalara müdahale sürelerinde önemli azalmalar sağlanır. .

Ayrıca, BEAM işletmenizde kullanılan kestirimci bakım, scada ve otomasyon sistemleriyle de entegre çalışıp otomatik iş emri oluşturabilir. Oluşturulan bu iş emirleri ile ilgili sistemde uyarı oluşturarak bakım personelini uyarır ve bakım sürecini takip eder. Yine, iş güvenliği ile ilgili tedbirleri BEAM içerisinde istenilen düzeyde tanımlayarak takip edebilir ve bazı işletmelerde olmazsa olmazlar arasında yer alan iş güvenliği süreçlerinizi de BEAM’de yönetebilirsiniz. .

BEAM; oldukça gelişmiş analiz yetenekleri ile bakım personelinin performansının izlenmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinde sizlere önemli bilgiler sunarak bir karar destek sistemi oluşturacaktır. Bakımla ilgili bilgilere istenildiği anda ulaşabilecek ; 7200 grafik ve 200 rapor ile işletmeyi her açıdan analiz ederek problemli noktaları tespit edip o noktalarda sürekli iyileştirmeler sağlayacaksınız. Ayrıca, yine BEAM’den alacağınız bilgilerle üretim planlama departmanını da besleyerek üretim planlamada da daha fazla verim elde edebilirsiniz. Sağlanan bu iyileştirmeler işletmenizi daha verimli bir işletme haline getirecek, işletmenizde uyguladığınız veya uygulamayı planladığınız TPM çalışmaları için kritik veriler sunacak ve bakım departmanı işletmenin en önemli departmanı haline gelecektir. .

Genel Özellikleri:
 • BEAM ile; Bakım Yönetim Sistemi’nde ISO’nun ve Q1 gibi sektör spesifik standartların gereği olan tüm bilgi ve raporlamalar elde edilebilmektedir.
 • Koruyucu bakım tablosu hazırlanıp, kullanılacak yedek parça malzeme ve iş gücü kaynakları tanımlanarak koruyucu bakımın zamanı geldiğinde otomatik olarak iş emri oluşturulur.
 • Kullandığınız ekipmanların kalibrasyon işlerini BEAM ile takip edebilirsiniz.
 • Kullandığınız SCADA ve kestirimci bakım sistemleri ile kestirimci bakım uygulamalarınızı yönetebilirsiniz.
 • BEAM Mobil ile iş emirlerini direkt olarak mobil cihazlara gönderip bakım iş emirleri ile ilgili bütün işlerinizi mobil olarak yönetebilirsiniz.
 • İşletmenizdeki tüm demirbaşlarınızı BEAM ile yönetebilirsiniz.
 • BEAM, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) sisteminiz ile entegre çalışabilir.
 • Makine grubu, makine, sarf yeri ve iş emri bazında bakım maliyetleri iş gücü maliyeti, malzeme maliyeti ve toplam maliyet olarak istenilen istenilen döviz kurunda alınabilmektedir.
 • BEAM, iç veya dış kaynak kullanımı ile ilgili karar destek sistemi oluşturabilir.
 • Belirlenen periyotlarda, koruyucu bakımlar için gerekli malzeme ve iş gücü kaynağı tespit edilmekte ve bakım planlaması yapılabilmektedir.
 • Belli standart talimatlara göre bakım işlemlerinin yapılması sağlandığı için hata yapma olasılığı azalmakta, iş gücü verimliliği artmakta ve işletmenin bakım yönetimi ile ilgili oldukça kapsamlı bilgi havuzu oluşmaktadır.
 • Bakım personelinin performansı gerek departman gerekse kişi bazında analiz edilebilmektedir.
 • İşletmelerde bulunan özel ekipmanların (elektrik motorları, pompalar vs.) takibini yapabilmekte ve bunlarla ilgili bakım bilgilerini raporlayabilmektedir.
 • Koruyucu bakım planlarının canlı ve sağlıklı bir şekilde takip edilmesiyle üretim planlama personeline daha etkin üretim planlama yapılmasında yardımcı olacaktır.
 • Makine grubu ve makine bazında alınan bakım tarihçeleri ile makinenin bakım geçmişine ilişkin oldukça detaylı bir şekilde bilgi alınmaktadır.
 • Alınan raporlar ile makine ömürleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.
 • Arıza türlerine göre alınan raporlarla belli arızaların oluş sıklığı ve kronik arızalar tespit edilmektedir.
 • Bakımların iş tiplerine (elektrik, mekanik vs.) göre dağılımı takip edilebilir.
 • Koruyucu bakımların arızi bakımlara oranı BEAM ile takip edilebilmektedir.
 • Yedek parça/malzemelerin yıllık kullanım miktarları takip edilebilir ve bu şekilde yedek parça/malzemelerin minimum stok seviyeleri tespit edilebilir.
 • Kullanılan yedek parça/malzemeler sarf yerleri ve makineler bazında takip edilebilir.
 • En çoklar Analizi kullanılıp BEAM’den 4 000’in üzerinde grafik elde edilerek işletme her açıdan analiz edilebilir.
 • Grafik İle Maliyet Analizi kullanılarak seçilen parametre bazında istenilen düzeyde maliyet analiz grafikleri elde edilebilir.
 • İşletmenize sağladığı faydalar:
 • Bakım maliyetlerinde %15-%30 tasarruf
 • Yedek parça stok maliyetlerinde %15-%20 azalma
 • Duruş sürelerinde en az %25 azalma
 • Arıza sayısında %40-%80 azalma
 • Arızaya müdahale süresinde azalma
 • Bakım bilgilerini detay bazda, istenildiği anda, doğru olarak analiz edebilme imkanı
 • Denetimlerde bakım açısından şirketin olumlu vizyon sunması
 • Bakım bütçelerinin daha sağlıklı bir şekilde oluşturulup yönetilmesi
 • Bakım planlaması yapabilme imkanı
 • Ekipmanların bakım kontrolünün iyi yapılması sonucu daha kaliteli üretim yapılması
 • Ürün maliyetlerinin bakım maliyetlerinin azalmasından dolayı düşmesi
 • Bakım personelinin eğitim ihtiyaçlarının daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi
 • Şirketin kurumsal yapısına katkıda bulunması
 • Makine/Ekipman Kayıt İşlemleri

  İşletmenizdeki kurulu makine/ekipmana ve varlıklara ait bütün teknik ve mali bilgiler ile dokümantasyon bilgilerinin kayıt altına alındığı modüldür.

  Yedekparça ve Malzeme Kayıt İşlemleri

  İşletmedeki makine/ekipman parkurunuza ait tüm yedek parça/malzemelerinizi teknik ve mali detayları ile tanımladığınız modüldür.

  Yedekparça ve Malzeme Hareket İşlemleri

  İşletmedeki ekipmanlarınızın yedek parça/malzemelerinin satın alma süreci ile bu yedek parça/malzemelerin diğer hareket işlemlerinin yönetildiği modüldür.

  İş Talep İlave İşlemleri

  İşletmede üretimdeki operatörlerin veya formenlerin bakım ile ilgili iş talebi yaptıkları modüldür. Oldukça kullanıcı dostu olan ekran üzerinden teknik detayda bilgiler girilerek iş talebi gerçekleştirilir.

  İş Emri İşlemleri

  Bakım ekibinin iş yapıldıktan sonra süre, personel ve teknik bilgileri girdiği modüldür. Ayrıca girilen bu bilgiler doğrultusunda yapılan iş ile ilgili bakım maliyeti de bu modülde görülebilir.

  Koruyucu Bakım/Muayene İşlemleri

  İşletmede kurulu makine/ekipman parkurunun koruyucu bakım veya muayene işlemleri ile ilgili teknik detay bazda tanımlama yaptığı modüldür.

  İş Güvenliği İşlemleri

  Makine/ekipmanlarda bakım/onarım yapılırken riskleri içeren ve bakım/onarım işi yapılırken iş güvenliği sürecinin yönetildiği modüldür.

  Kestirimci/Önleyici Bakım İşlemleri

  Kurulu makine/ekipman parkurunuzdaki ekipmanlarınızla ilgili kestirimci/önleyici bakım süreçlerinizi teknik detayların girilerek yönetildiği modüldür.

  Periyodik Bakım/Yağlama İşlemleri

  İşletmenizde kurulu makine/ekipmanların periyodik bakımlarını tarih veya sayaç bazında takip edip yönetebildiğiniz modüldür. Bu modülde ayrıca, makine ekipmanlarınızın yağlama işlemlerini de periyodik bakımda olduğu gibi teknik detaylar bazında yönetebilirsiniz.

  Kalibrasyon Yönetimi

  İşletmenizdeki kalibrasyon gerektiren ekipmanlarınızın tüm teknik detayları ile kalibrasyon işlemlerinizi takip ettiğiniz modüldür.

  Demirbaş/Varlık Yönetimi

  İşletmenizdeki demirbaşları/varlıkları teknik ve mali detaylar bazında takip edebildiğiniz modüldür.

  Proje Yönetimi

  İşletmenizdeki tesis/ekipman ile ilgili yatırım, revizyon vs. gibi projelerinizi teknik işler ve maliyet bazında yönetebildiğiniz modüldür.

  Dashboard

  Bekleyen iş emirlerinin ve KPI değerlerinin tek sayfa üzerinde görülüp yorumlanabileceği modüldür.

  Tanımlama İşlemleri

  Sistemdeki tüm parametrik ve teknik tanımlamaların yapılıp yönetildiği modüldür.

  Personel Yönetimi

  Sistemde yer alan personel ile ilgili bilgilerin yönetildiği modüldür. İç ve dış kaynak kullanımı da bu modül üzerinden yönetilir./p>

  Araç Yönetim İşlemleri

  İşletmenizdeki araçların görevli kullanımları ile yakıt işlemlerinin takip edildiği modüldür.

  İş Akışı (Workflow) Yönetimi

  BEAM’taki iş akışlarının/süreçlerinin tasarlanıp yönetildiği modüldür. Örneğin; bir iş talep formu istenildiği kadar onaydan geçirilerek iş emrine dönüştürülebilir.

  Güvenlik/Yetkilendirme

  BEAM; modül, erişim, uygulama ve menü seçeneklerinde farklı düzeylerde yetkilendirme ile yönetilir. BEAM’de erişim farklı düzeylerde güvenlik/yetki grupları tanımlanarak ile sağlanabilir. Bir kişinin kullanıcı adı bir veya daha fazla yetki grubu ile ilişkilendirilebilir.

  Raporlamalar

  Bakım Yönetim Sistemi ile ilgili özellikle kalite yönetimi ve ana sanayi işletmelerinin denetimlerinde de talep ettikleri raporlamaların tamamı dahil olmak üzere oldukça zengin raporlamaların alındığı modüldür.

  Örneğin;

 • Makine Tarihçe Raporu,
 • MTBF ve MTTR Raporları,.
 • Arıza Analiz Raporu,
 • Personel Performans Analizi,
 • Bakım Durum Raporu,
 • Malzeme Kullanım Raporu,
 • Yıllık Koruyucu Bakım Planı,
 • Sarf yerleri Maliyet Raporu,
 • Bakımların İş Tiplerine Göre Dağılım Raporu
 • gibi pek çok raporu BEAM’den oldukça kolay bir şekilde elde edebilirsiniz.

  Grafiksel Analiz
 • BEAM’de yer alan kübik yapılar içerisinde oldukça kolay şekilde 7 200 civarında grafiksel analiz ile işletmede aşağıda da birkaçı yer alan pek çok soruya yanıt alınarak işletme her açıdan analiz edilebilir. Gerek raporlamalardan gerekse alınan bu analizlerden yolaçıkılarak işletmeye oldukça fayda sunacak birçok iyileştirme yapılabilir.
 • En çok bakım maliyeti oluşturan makinelerim hangileri?
 • En çok bakım süresi harcadığım makinelerim hangileri?
 • En çok bakım maliyeti oluşan sarf yerlerim hangileri?
 • En çok duruş yaşadığım makinelerim hangileri?
 • En çok işçilik süresi harcadığım makinelerim hangileri?
 • Hangi arıza nedeninden dolayı en çok duruş yaşamışım?
 • Hangi arıza nedeninden dolayı en çok maliyeti oluşmuş?
 • İş tiplerine göre ne kadarlık bakım maliyeti oluşmuş?
 • İşletmede oluşan kronik arızalarım nelerdir?
 • Bakım personelinin performans durumu nedir?
 • En çok bakım maliyetinin oluştuğu bakımlarım hangileri?
 • Hangi bakımlardan dolayı en çok duruş yaşamışım?
 • Zamana bağlı MTBF ve MTTR değişimlerim nelerdir?
 • soruları gibi daha pek çok soruya BEAM’den kolaylıkla cevap alınabilir.

  BEAM MOBİL

  Dağıtık yapılarda veya bilginin ortaya çıktığı yer ve zamanda kayıt altına alınması gerektiği durumlarda BEAM-Mobile ihtiyaçlarınıza karşılık verir. BEAM-Mobile offline çalışabilme kabiliyetiyle teknik altyapının yetersiz olduğu ortamlarda dahi sizi yarı yolda bırakmaz.

  Online kabiliyetiyle ise istenilen veriye anında ve hızlı ulaşarak verilerinizin güncel bir şekilde takip ve analiz edilmesini sağlar. BEAM-Mobile kullanıcı bazında veri alış verişi sağlayarak çalışma performansını en üst seviyede tutar. Ayrıca kullanmakta olduğu en güncel ara yüz bileşenleri sayesinde kullanıcılara rahat bir kullanım olanağı sunar, yani kullanıcı dostudur.

  BEAM-Mobile kullanıcının yaptığı tüm data hareketlerinin günlük kayıtlarını tutarak güvenlik ile ilgili oluşabilecek tüm risklerin analiz edilmesini sağlar.

  ERP ENTEGRASYONLARI

  Varlık yönetim sistemleri, işletmelerin kullanmakta olduğu ERP sistemlerinin Malzeme Yönetimi, Personel Yönetimi, Muhasebe Yönetimi gibi modüllere entegre olarak çift taraflı bilgi alışverişinde bulunmaları gerekebilmektedir. Bu noktada BEAM un tüm altyapısı bu tip durumları öngörerek dizayn edilmiştir.

  BEAM içerisinde bulundurduğu tüm verileri WEB Service teknolojisini kullanarak diğer uygulamaların kullanımına sunabilmektedir. Aynı şekilde BEAM diğer sistemlerden ihtiyaç duyulan tüm verileri online veya offline olarak program içerisinde kullandırabilmektedir. Bunun dışında ihtiyaç duyulması durumunda bu konuda uzman olan teknik ekibimiz istekler doğrultusunda her türlü entegrasyonu yapabilmektedir.

  BEAM İçerisinde:

 • SAP
 • Oracle e-Business Suite
 • LOGO Unity
 • LOGO Tiger 2
 • NETSIS Fusion
 • AS 400 tabanlı ERP Uygulamaları
 • Entegrasyon altyapıları hazır durumdadır.

  SCADA

  İşletmenizde kullanılmakta olan otomasyon sisteminden gelen veriler ile BEAM otomatik olarak beslenerek İş talep ve İş emirleri oluşturulur. Bu Sayede veri girişi doğru zamanda daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılarak manuel girişler ile oluşabilecek hata ve kayıpların önüne geçilmiş olur.

  GIS

  İşletmenizin kullanmış olduğu harita yapısı ile BEAM online haberleşerek ,oluşan arızaların lokasyon bazında takip edilmesi ve arıza ile ilgili bilgilere harita üzerinde ulaşılmasını sağlayarak verilerin entegre bir şekilde takip edilmesi sağlanmış olur.  Çözümlerimizle ilgili daha fazla bilgi mi almak istiyorsunuz?

  Ücretsiz BEAM Bakım ve Varlık Yönetim Sistemi Demo Talebi için tıklayınız.